Holiflys
>
KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

DCA Turizm Dan. ve Ticaret Ltd. Şti. , kişisel verilerinizin hukuka uygun şekilde elde edilmesi, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve KVKK kapsamında güvence altına alınan gizliliğinizi korumak amacıyla tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu aydınlatma metniyle, veri sorumlusu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince misafirlerimizi kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve 6698 sayılı yasanın ilgili maddelerinde sayılan diğer haklarıyla ilgili bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DCA Turizm Dan. ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra Holiflys.com olarak anılacaktır) tarafından işbu aydınlatma metninde açıklanan yöntem ve sebeplerle toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Toplanacağı ve İşleneceği

Holiflys.com tarafından, misafirleri, potansiyel misafirleri, çalışanları, çalışan adayları, iş ortakları ve web sitesi ziyaretçileri gibi taraflardan; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, misafir bilgisi, misafir işlem bilgisi, hukuki işlem ve pazarlama (satış) bilgileri gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilecektir.

İlgili kategorilerde toplanan kişisel verileriniz;

- Holiflys.com tarafından ürün ve hizmetlerin eksik biçimde sunulabilmesi, müşteri/tüketiciye karşı hizmet sözleşmesi kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve diğer yükümlülüklere uymak,

- Verilen ve verilmesi planlanan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için kullanıcıya özel reklam, kampanya ve avantajları sunmak,

- Bilgi işlem ve kullanıcı bilgi işlem desteği hizmetlerine ilişkin misafir/tüketicilerimize gerekli bilgileri aktarmak amacıyla iletişim kurmak, 

- Satış ve pazarlama çalışmaları sürecine kullanılmak üzere hazırlanacak istatistiki analiz çalışmalarını sürdürmek,

- Misafir memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması, hali hazırda alınmış bulunan hizmetlerle ilgili geribildirimlerin alınması, verilmesi planlanan yeni hizmetler ile ilgili önerilerin alınması, misafirlerimizin web sitesi ve çağrı merkezi kullanımında yaşanabilecek olası hata bildirimlerinin alınması, hizmetlerimize ve daha önce oluşturduğunuz şikayet kayıtlarına yönelik tarafınıza bilgi verilmesi süreçlerini yönetmek,

- Holiflys.com üzerinden satın alacağınız hizmetle ilgili üyeliğinizi yönetmek, hizmet satın alma kaydınızı oluşturmak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, kullanıcının seçtiği hizmet türüne göre gerekli 3. Kişiler ile iş birliği sürecini yürüterek ilgili hizmetin zamanında ve eksiksiz biçimde verilmesini sağlamak, önceki tercihlerinize göre ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek, 

- Resmi kurumlarca ulusal ve uluslararası mevzuatta öngörülen ziyaretçi/kullanıcı/müşteri bilgisi saklama, raporlama, bilgilendirme, sözleşmeler kaynaklı sorumlulukları yerine getirmek ve sunulan hizmetlerden faydalanılmasıyla ilgili Holiflys.com tarafından tabi olunan yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- Holiflys.com tarafından yürütülen finansal operasyonları, iletişim ve pazar araştırması sürecini, talep-teklif-değerlendirme-sipariş-bütçelendirme-sözleşme gibi satın alma operasyonlarını, şirket içi sistem yönetimi operasyonlarını ve diğer hukuki operasyonları yönetmek,

- Resmi makamlardan ve veya misafirlerden gelen talepleri incelemek, üzerinde çalışmak ve yanıtlamak amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Hukuka uygun olarak toplanan kişisel verileriniz; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

- Holiflys.com iş ortaklarına ve iştiraklerine

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurumları, idari ve yasal mercilere,

- Hizmet geliştirme, analiz, reklam ve işbu aydınlatma metninde bildirilen diğer amaçların gerçekleştirilmesi noktasında hizmet aldığımız, hizmetlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemiz, çağrı merkezimiz, e posta adresimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi kanallardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; Holiflys.com tarafından ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve misafir/tüketici ile Holiflys.com arasında bulunan hizmet sözleşmesinin ifa edilmesi, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, seçmiş olduğunuz hizmetin getirdiği hakların Holiflys.com tarafından sağlanabilmesi ve şirketin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerinin varlığıyla; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde sınırlı olarak toplanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılacak olan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yine aşağıda düzenlenen yöntemlerle Holiflys.com’a  iletmeniz durumunda ilgili ekip talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve işlenen verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak işlenmesine rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Holiflys.com’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Holiflys.com’un cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

İleteceğiniz talebin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Holiflys.com’a sağlanması gerekmektedir. İlgili bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması halinde Holiflys.com tarafından talebinize ilişkin yapacağı çalışmaların eksiksiz ve nitelikli şekilde yürütülmesinde sorun yaşanabilecektir. Böyle bir durumda, Holiflys.com’un kanundan kaynaklanan hakları saklıdır. Başvuru talebinin niteliğine göre istenen ilgili bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak göndermek başvurucunun sorumluluğundadır.