Holiflys
>
Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta DCA Turizm Ltd. Şti. (Bundan böyle yalnızca “HOLIFLYS” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.holiflys.com adresinde hizmet alan misafir ya da hizmet almak için ziyaret eden üye arasında akdedilmiştir. 

2. TANIMLAR

Bundan böyle;

2.1. Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik: Yönetmelik,

2.2. DCA Turizm Ltd. Şti. : Holiflys,

2.3. Misafirin konaklama hizmetini aldığı Otel: Otel,

2.4. Misafirin konaklama hariç web sitesinde sunulan diğer hizmetleri aldığı kişi/kurum: Hizmet Veren, 

olarak anılacaktır. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. Hizmet sözleşmesi, sözleşmenin tarafı Misafirin ‘’Holiflys.com’’ web sitesi üzerinden belirlediği süre boyunca seçtiği otelde konaklaması, gezi ve diğer etkinlikler bakımından gerekli hizmetlerin Holiflys tarafından ücreti karşılığında yerine getirilmesine ve bu kapsamda karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

3.2. Misafir’in talep ettiği hizmete göre Holiflys – Misafir arasında Hizmet Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri uygulanır.

4. HİZMETİN TANIMI, KONUSU VE İÇERİĞİ

4.1. Sözleşme, misafirin ‘’Holiflys.com’’ web sitesi üzerinden seçtiği hizmet türüne bağlı olarak; otelde ücreti karşılığında belirlediği süre boyunca konaklama yine tüketicinin talepleri doğrultusunda gezi ve diğer etkinlikler bakımından hizmetlerin sağlanmasına yönelik aracılık işine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 

4.2. Holiflys, Sözleşme kapsamında Misafir yükümlülüklerinin Sözleşme’ye uygun olarak ifa edilmesinin ardından; kararlaştırılan tarihlerde Misafir’in talebine göre kendisine tanımlanan hizmetin sağlanması sürecinde aracılık etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5. ÖDEMELER

5.1. Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %......’ si, bakiyesinin ise konaklamanın, gezinin veya etkinliğin başlamasından en geç …. gün önce ödenmesi gerekmektedir. İlgili süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda toplam konaklama, gezi veya etkinlik bedelinin %.....’ i cayma tazminatı olarak misafire fatura edilir.

5.2. Misafir’in daha önce onayladığı ve yapılmakta olan işlerle ilgili değişiklik talep etmesi durumunda; Holiflys tarafından söz konusu değişikliğin, üstlenilen işin maliyetlerinde herhangi bir artış veya azalmaya sebep olup olmayacağı konusunda Misafir’e bilgi verilecektir. Misafir’in onayının alınması şartıyla, maliyetler ile ilgili gerekli düzenlemeler Holiflys tarafından yapılacaktır. Misafir değişiklikler sonucu artan maliyet farkını en geç ödeme yükümlülüğünün doğduğu tarihte ödemekle yükümlüdür. Alım ya da rezervasyon anında, internet sayfasında değişim yapılamayacağına ilişkin hükümler bulunması ya da değişime ilişkin kısıtlamaların düzenlenmesi halinde ilgili bildirimler sözleşme kapsamında tarafları bağlar. Bu halde satış ya da rezervasyon anındaki bildirim esas alınır.

5.3. Holiflys kredi kartı bilgilerini hiçbir koşulda 3. Kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. İPTAL – İADE

6.1. Misafir’in iptal ve iade işlemleri otele giriş/hizmet başlangıcı öncesinde olmak kaydı ile Holiflys tarafından gerçekleştirilecek olup; Holiflys’ın, Otel ya da doğrudan hizmet veren ile sözleşmesi kapsamı dışında hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Otele giriş/hizmet alım başlangıç saati sonrası olan iptal ve iade işlemleri otele/doğrudan hizmet verene aittir.

6.2. Otel, Holiflys tarafından kendisine iletilen iptal ve iade taleplerinin gereğinin yapılmasında Misafir’in iptal – iade talebi için çağrı merkezine başvurduğu tarih ve saati esas alacaktır. Misafir’in iptal ve iade işlemleri check in öncesinde olmak kaydı ile Holiflys tarafından gerçekleştirilecek olup; Holiflys’ın Otel ile sözleşmesi kapsamı dışında hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Check in sonrası yapılacak olan iptal ve iade işlemleri Otel’e aittir. 

6.3. Misafir başlangıcını kaçırdığı geziye/otel rezervasyonuna sonradan katılacağını yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yazılı bildirimin olmadığı durumlarda Holiflys misafir adına yapılmış rezervasyonları ….. saat/gün (?)  sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu tür iptal durumlarında tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 

6.4. Geç gelme, rezervasyon süresinin bitiminden önce otelden ayrılma veya ısmarlanan hizmetleri kısmen veya tamamen kullanılmaması hallerinde, bu durumun otelcinin/hizmet verenin hatasından kaynaklanmaması koşuluyla, otelcinin/hizmet verenin uğradığı gerçek zarar misafir tarafından karşılanır. Bunun Holiflys tarafından karşılanması halinde müşteriye rücu edilir. Misafirin zararı geç ödemesi halinde Yönetmeliğin 29. Maddesinin son fıkrası atfı ile 18. maddesi uygulanır.

6.5. Oda iptal ve iadelerinde, misafirden alınacak tazminat Yönetmeliğin 28. Maddesindeki şartlar kapsamında 29. Maddesindeki tazminat toplamını geçemez. Bu hüküm hizmetin niteliği ile örtüştüğü ölçüde, hizmet satın almalarında da kullanılır.

6.6. Holiflys gezi kapsamındaki otelleri, ulaşım araçları ile bunların hareket saat ve yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Sadece ziyaret sırasının değiştirilmesi iptal ve iade nedeni yapılamaz, meğer ki süre değişmiş olmasın.

6.7. Program değişikliği hizmet verenin dışında herhangi bir sebepten kaynaklanıyorsa Holiflys ücret iadesi dışnda değişiklikten kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

6.8. Holiflys gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlamadan 48 saat öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Kısmen ya da tamamen iptal halinde, iptal ya da değişiklik müşteriye bildirilir. Bildirimden sonra Müşteri yeni tarih ile hizmeti almayı talep edebileceği gibi hizmeti almaktan vazgeçtiğini bildirebilir. Hizmet ile ilgili kesin kayıt sayısı bakımından bir yetersizlik olması halinde 24. Öncesine kadar iptal yapılabilir. Hizmeti almaktan vazgeçme durumumda, müşterinin ödediği ücret 10 gün içerisinde iade edilir. Hizmetin tarihinin değiştirilmesi talebi bulunması halinde yeni hizmet tarihi tüketiciye bildirilir.  Tüketici bu tarih ile bağlıdır. Eğer hizmet veren firma tarafından yoğunluk veya başka bir nedenle programa uygun yeni hizmet tanımlanamıyor ise bu durum tüketiciye bildirilir ve bedel iadesi yoluna gidilir.

6.9. Misafir, indirimli satış döneminde satın almış olduğu erken rezervasyon indirimli ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse ürün bedelinin tamamını Holiflys’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

7. AYIP İHBAR 

7.1. Ayıplı ifa nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü zarardan Otel/Hizmeti Doğrudan Veren öncelikli sorumludur. Bu tür durumlarda Misafir Holiflys’tan önce Otel’e/Hizmeti Doğrudan Veren’e başvuracağını ve öncelikli olarak haklarını ondan talep edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8. MÜEYYİDELERE AYKIRILIK

8.1. Tüketici’nin kabahatinden 5237 sayılı yasaya aykırı her türlü davranışından kaynaklanacak tüm zararlar Tüketici’ye rücu edilir. 

9. DELİL ANLAŞMASI 

9.1. Taraflar arasında hizmet ilişkisi kaynaklı yaşanabilecek tüm uyuşmazlıklarda Holiflys’ın e posta, telefon, sms ve sosyal ağ, internet ve her türlü elektronik ortam, ayrıca log ve her türlü veri kayıtları kesin delil niteliğindedir. 

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

10.1. Taraflar Sözleşme’ye Türk Hukuku’nun uygulanacağı ve sözleşmenin Türk Hukuku’na göre yorumlanacağı konusunda anlaştıklarını kabul ve beyan ederler.

10.2. İşbu Sözleşme’nin, yorumlanması dahil, uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıkta Antalya Mahkemeleri ve Antalya İcra Daireleri yetkilidir.

11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Taraflar’dan biri, makul kontrolünün ötesinde doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, olağanüstü hal ve gerektiğinde yetkili idari otorite tarafından belirlenecek benzeri diğer haller nedeniyle, kendi kusuru veya ihmali olmaksızın, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü geç ifa eder veya gereği gibi ifa etmezse Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirememekten dolayı söz konusu olay veya vaka devam ettiği müddetçe sorumlu olmayacak ve temerrüde düşmüş sayılmayacaktır; ancak, mücbir sebepten etkilenen Taraf olay veya vakanın meydana gelmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde diğer Taraf’ı gecikme ve tahmini gecikme süresi veya ifanın yerine getirilemeyeceği hakkında yazılı olarak bilgilendirecektir. Aksi takdirde, mücbir sebepten etkilenen Taraf yükümlülüklerini yerine getirememesi sebebiyle doğmuş zararlardan sorumlu olmadığı iddiasında bulunamaz. 

11.2. Taraflar, Mücbir Sebep halinin ortaya çıkma anına kadar doğmuş yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Mücbir Sebep halinin kesintisiz olarak 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar’dan her biri diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’yi sona erdirebilir.

12. İMZA VE YÜRÜRLÜK 

12.1. Sözleşme elektronik ortamda onaylanmakla kabul edilmiş sayılır, aynı anda yürürlük kazanır.

HOLIFLYS ELEKTRONİK ONAYLAYAN

                                MİSAFİR